User account :

 

Password :

 


  Hot line
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Call Center T.3400

จันทร์-ศุกร์ 16.30-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.

WU WiFi : 081-9587721
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://cdt.wu.ac.th
ระบุ"ชื่อผู้ใช้" และ"รหัสผ่าน" ของระบบ email
   กรณีที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน คลิกที่นี่


การเข้าใช้งานระบบด้วย User account และ Password ของท่าน ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

* อ่านรายละเอียด ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒
* อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งซ่อม
    กรณีผู้ใช้งานไม่สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านระบบงานพิมพ์ ricoh ได้ ติดต่อผู้ดูแลที่เบอร์โทรศัพท์ 089-6520306 (คุณทศ) และ 063-0806070(คุณหนุ่ม)


ระบบ e - services ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์