การลงทะเบียน email :


สำหรับบุคลากร

1. เข้าไปที่ https://email.wu.ac.th
2. คลิกที่ลงทะเบียนอีเมล์ แล้วกรอกรหัสพนักงาน รหัสบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตกลงระบบจะให้กำหนดรหัสผ่าน
3. เข้าใช้อีเมลล์ได้ที่ https://email.wu.ac.th/owa/
สำหรับนักศึกษา

1.เข้าไปที่ https://register.walailak.net
2. คลิกที่ลงทะเบียนอีเมล์ แล้วกรอกรหัสนักศึกษา รหัสบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิด
แล้วกดปุ่มตกลงระบบจะกำหนดอีเมล์ใหม่ของนักศึกษาพร้อมให้กำหนดรหัสผ่าน
3. เข้าใช้อีเมล์ได้ที่ http://mail.walailak.net โดยใช้อิเมล์และรหัสผ่านที่กำหนดในข้อ 2 ได้ทันท ี
   ระบบ E - Services ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
DTC E-Services System    
Digital Technology Center Walailak University